ข่าวสารล่าสุด hot news

 1. เล่ม Proceedings ภาคบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ.2561 Click Download
 2. เล่ม Proceedings ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ.2561 Click Download

 3. กำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติ ปรับปรุง 3 ธ.ค. 61 Click Download
 4. กำหนดการนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ ปรับปรุง 6 ธ.ค. 61 Click Download
 5. กำหนดการนำเสนอ ภาคบรรยาย ปรับปรุง 6 ธ.ค. 61 Click Download
 6. รายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมงาน ปรับปรุง 3 ธ.ค. 61 Click Download
 7. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม Url: Click Llik

เอกสารรายละเอียด

 1. Download รูปแบบและรายละเอียดการทำ Poster ปรับปรุง 20 พ.ย.2561
 2. Download Template Poster File .JPG or File .PDS or File .PPTX or File .PDF ปรับปรุง 22 พ.ย.2561
 3. เปลี่ยนสถานที่จัดงานเป็น หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุง 1 พ.ย.2561
 4. เอกสารลงทะเบียนสำหรับเจ้าของบทความ ปรับปรุง 16 ต.ค.2561
 5. เอกสารลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ปรับปรุง 16 ต.ค.2561
 6. รายละเอียดโครงการ ปรับปรุง 24 ส.ค.2561
 7. ดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ(Template) ปรับปรุง 23 ส.ค.2561
 8. คู่มือการส่งบทความ ปรับปรุง 23 ส.ค.2561

การตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและมีการนำเสนอจะได้ตีพิมพ์ใน Proceedings ในงานประชุมวิชาการฯ และบทความวิจัยดีเด่นจะถูกพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน
 1. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI กลุ่มที่ 2)
 2. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI กลุ่มที่ 2)
Card image cap

ภายในงาน

กิจกรรมภายในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี 2561
 1. การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
 2. การบรรยายพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ
Card image cap