ข่าวสาร update

 1. เปลี่ยนสถานที่จัดงานเป็น หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยถธยา ปรับปรุง 1 w.p.2561
 2. เอกสารลงทะเบียนสำหรับเจ้าของบทความ ปรับปรุง 16 ต.ค.2561
 3. เอกสารลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ปรับปรุง 16 ต.ค.2561
 4. รายละเอียดโครงการ ปรับปรุง 24 ส.ค.2561
 5. ดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ(Template) ปรับปรุง 23 ส.ค.2561
 6. คู่มือการส่งบทความ ปรับปรุง 23 ส.ค.2561

สาขาที่รับบทความวิจัย

 1. การศึกษา
 2. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ
 5. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 6. ศิลปะและวัฒนธรรม

กำหนดการรับบทความ

 • รับบทความวันสุดท้ายที่ : 7 กันยายน 2561
  ขยายเป็น : 28 กันยายน 2561
 • ขยายเป็น : 24 ตุลาคม 2561
 • แจ้งผลพิจารณาบทความวันที่ :9 ตุลาคม 2561
 • ขยายเป็น : 9 พฤศจิกายน 2561
 • รับบทความฉบับสมบูรณ์วันสุดท้าย : 1 พฤศจิกายน 2561
 • ขยายเป็น : 20 พฤศจิกายน 2561
 • วันสุดท้ายผู้ส่งบทความลงทะเบียน(ชำระเงิน) : 1 พฤศจิกายน 2561 ขยายเป็น 20 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ(Template)
คู่มือการส่งบทความ

การตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและมีการนำเสนอจะได้ตีพิมพ์ใน Proceedings ในงานประชุมวิชาการฯ และบทความวิจัยดีเด่นจะถูกพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน
 1. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI กลุ่มที่ 2)
 2. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI กลุ่มที่ 2)
Card image cap

ภายในงาน

กิจกรรมภายในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี 2561
 1. การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
 2. การบรรยายพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ
Card image cap